• Online EDGE course EIN 6357: Advanced Engineering Economy (Spring 2019) syllabus
  • Online EDGE course ESI 6912: Financial Optimization Case Studies (Fall 2017)
  • ESI 6341: Introduction to Stochastic Optimization (Fall 2018) syllabus
  • EIN 4905: Introduction to Financial Engineering: Honors Section